Servicii oferite de Worldwide Consulting & Training Services

 • Consultanță generală în afaceri
 • Realizarea Studiilor de Fezabilitate și a Planurilor de afacere
 • Realizarea documentațiilor privind accesarea de fonduri rambursabile și nerambursabile atât din surse guvernamentale cât și comunitare (Uniunea Europeană) și implementarea proiectelor de finanțare
 • Consultanță privind implementarea Sistemelor de Management (ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 27001)
 • Consultanță privind alegerea Organismului Internațional de Certificare
 • Strategii de imagine și de marketing
 • Organizarea de misiuni economice externe
 • Organizarea de târguri, expoziții, conferințe și simpozioane având caracter național și internațional
 • Organizare cursuri de perfecționare și team-building-uri pentru management și top management

 

Consultaţi mai jos informaţiile despre programele de finanţare noi sau active în acest moment:

Programul Operațional Regional (POR)

Axa Prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității Întreprinderilor Mici și Mijlocii".

2.1.A. Promovarea spiritului antreprenorial

Buget total: 375,96 milioane EUR

Tipuri de investiții eligibile:

 • lucrări de construire/ extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare(în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului);
 • investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
 • investiții in realizarea de website-uri pentru prezentarea activității și a produselor/ serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Domenii de activitate eligibile:

 • coduri CAEN din producție și servicii care fac parte din Strategia Națională de Competitivitate respectiv Planurile de Dezvoltare Regională.

Beneficiari eligibili:

 • societăți și cooperative care se încadrează în categoria Microîntreprinderilor (conform Legii 346/2004) cu activitate în mediul URBAN (locul implementării proiectului).

Condiții de eligibilitate:

 • activitate de cel puțin 1 an fiscal;
 • profit din exploatare înregistrat la data de 31.12.2014;
 • minimum 1 angajat;
 • valoarea eligibilă a proiectului de minimum 25.000 EUR (fără TVA).

Intensitatea sprijinului nerambursabil:

 • 100% din cheltuielile eligibile;
 • maximum 200.000 EUR în conformitate cu prevederile Ajutorului de Minimis (3 ani fiscali - 2 ani anteriori și anul depunerii proiectului) exclusiv TVA.

Perioada estimată pentru lansarea primului apel de proiecte:

 • perioada decembrie 2015 – ianuarie 2016.

Informații detaliate se pot obține la adresele: www.fonduri-ue.ro și www.adrcentru.ro.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

SubMăsura 4.1 - "Investiții în exploatații agricole"

Exemple de investiții: ferme agricole și zootehnice, sere și solarii, creșterea albinelor și cultivarea ciupercilor, pomicultură, viticultură etc.
Intensitatea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 50-70% din valoarea eligibilă a proiectului. Acordarea finanțării se va face pe bază de punctaj.
Suma nerambursabilă care se poate obține este situată între 100.000 EUR și 2.000.000 EUR/proiect.
Prima sesiune de depunere a proiectelor s-a închis la data de 31 octombrie 2015, următoarea sesiune urmând a fi deschisă în luna februarie 2016.
Informații detaliate se pot obține la adresele: www.apdrp.ro și www.afir.info.

SubMăsura 6.4 - "Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole"

Exemple de investiții:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 • Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică);
 • Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.
  Suma nerambursabilă maximă care se poate obține este 200.000 EUR/proiect, co-finanțarea situându-se între 70% și 90% în funcție de domeniul de activitate (90% pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar‐veterinare, agroturism și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole). Acordarea finanțării se va face pe bază de punctaj.
  Prima sesiune de depunere a proiectelor s-a închis la data de 31 octombrie 2015, următoarea sesiune urmând a fi deschisă în luna februarie 2016.

Informații detaliate se pot obține la adresele: www.apdrp.ro și www.afir.info.

Programul BAS România (schemă de finanțare 2015)

Finanțarea serviciilor de consultanță pentru IMM-uri în domeniile: Strategie, Marketing, Organizare, Operațiuni, Sisteme informatice, Studii tehnice, Introducerea Sistemelor de Management, Eficiență energetică și Protecția mediului (co-finanțare între 25% și 75% din valoarea serviciilor de consultanță, dar nu mai mult de 10.000,00 EUR).

Informații detaliate se pot obține la adresa: www.basromania.ro.